Algemene voorwaarden

Kelly Berkmans - KBO 0846.128.426 – Kattenbos 111 - 3920 Lommel

 1. Enkel deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door Kelly Berkmans (hierna TAKE A BREAK). De klant erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te aanvaarden en afstand te doen van haar eigen algemene voorwaarden.
 2. Offertes zijn steeds 30 dagen geldig. Tussen partijen komt slechts een overeenkomst tot stand indien TAKE A BREAK een offerte stuurt naar de klant die deze ondertekend terug stuurt, dan wel door ondertekening van een overeenkomst, dan wel indien TAKE A BREAK haar opdracht aanvat. Ook kan TAKE A BREAK prestaties verrichten naar aanleiding van een mondelinge opdracht.
 3. Opdrachten die door TAKE A BREAK zijn aangevat, dan wel bij TAKE A BREAK werden besteld kunnen tussentijds niet worden beëindigd behoudens de betaling aan TAKE A BREAK van het bedrag dat zij zou kunnen aanrekenen voor de dienstverlening aan te rekenen aan de klant. Indien er bij de vervroegde verbreking door de klant nog andere kosten zijn die TAKE A BREAK hierdoor dient te maken, dan zal de klant ook deze dienen te vergoeden. Indien de klant de opdracht nog wil annuleren vooraleer TAKE A BREAK haar dienstverlening is aangevat, dan kan de opdracht nog worden geannuleerd mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, doch met een niet matigbaar minimum van 500,00 euro.
 4. TAKE A BREAK verbindt zich ertoe om via de inzet van alle haar know-how de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten en gaat ter zake een middelenverbintenis aan. De klant erkent dat TAKE A BREAK slechts haar opdracht kan uitvoeren indien de klant alle informatie voor de dienstverlening volledig meedeelt aan TAKE A BREAK. De klant verbindt zich ertoe om in het kader van de dienstverlening alle nodige informatie, tijd, bijstand, medewerking, input en faciliteiten ter beschikking te stellen. Eventuele data die worden vermeld als uitvoeringsdata zijn steeds indicatief en zijn nooit bindend. Indien de klant gebonden zou zijn aan strikte data, dan zal hij dit meedelen en zal hij ook onverwijld alle informatie meedelen aan TAKE A BREAK, zonder dat TAKE A BREAK gebonden is aan de termijn. TAKE A BREAK kan nooit gebonden zijn door een resultaatsverbintenis.
 5. De dienstverlening die door TAKE A BREAK wordt aangeboden en uitgevoerd, kan nooit worden voorzien als een vervanging voor medisch advies. TAKE A BREAK verleent geen medisch advies.
 6. TAKE A BREAK is enkel aansprakelijk voor voorzienbare schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming en bevat nooit indirecte of onrechtstreekse schade zoals o.a. schade uit winstderving, schade als gevolg van productieverlies, personeelskosten, reputatie- of imagoschade, schade als gevolg van het verlies van data, enz. … . De aansprakelijkheid van TAKE A BREAK is beperkt tot de voorwaarden (posten en bedragen) vermeld in haar beroepsaansprakelijkheidspolis en de bedragen die haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zal uitkeren. De polis ligt steeds ter inzage op de maatschappelijke zetel en kan op verzoek van de klant in kopie worden verstrekt. TAKE A BREAK kan bij schade steeds bepalen op welke wijze een bewezen schade wordt geremedieerd. Indien de remediëring zou bestaan uit het betalen van een schadevergoeding, dan kan de schadevergoeding nooit hoger zijn dan 25% van het factuurbedrag betaald door de klant aan TAKE A BREAK voor de dienstverlening in kwestie. In elk geval kan TAKE A BREAK nooit gehouden zijn tot een hoger bedrag dan gedekt door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.
 7. Behoudens andersluidend beding is TAKE A BREAK niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep deed. Indien een derde aangesteld door TAKE A BREAK schade zou veroorzaken aan de klant, dan kan TAKE A BREAK nooit tot meer gehouden zijn dan tot wat de derde gehouden is ten aanzien van TAKE A BREAK in het kader van zijn aansprakelijkheid.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de door de klant verschuldigde prijs berekend aan de hand van het aantal gepresteerde uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief (inclusief BTW). De prijs voor de dienstverlening wordt verhoogd met de kosten voor bijvoorbeeld administratie, verplaatsingen, … (inclusief BTW). Deze bijkomende kosten worden steeds apart vermeld op de offerte.
 9. Indien in het kader van de dienstverlening door de klant goederen worden ontleend, dan dienen deze goederen door de klant terug op de maatschappelijke zetel van TAKE A BREAK in perfecte staat, behoudens slijtage, te worden afgeleverd. Indien hier transport- of andere kosten mee gepaard gaan, dan zijn deze kosten voor rekening van de klant.
 10. Bij coaching, training of evenementen bij de klant waarbij ook personeel, bezoekers, derden, … deelnemen, dan zal de klant instaan voor de verzekering van deze personen indien deze personen schade lijden. TAKE A BREAK zal geen verzekering afsluiten voor het dekken van eventuele schade die aan deze personen zou kunnen worden aangericht.
 11. In het kader van een samenwerking is dit, behoudens andersluidend bericht, geen exclusieve samenwerking. TAKE A BREAK is gemachtigd om ook voor concurrenten van de klant diensten te verlenen zonder dat hierdoor een belangenconflict kan worden vermoed.
 12. TAKE A BREAK kan voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht en lopende de behandeling van het dossier één of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden in mindering gebracht van de eindafrekening van het dossier. De klant erkent dat TAKE A BREAK haar prestaties slechts dient aan te vatten dan wel verder te zetten dan nadat het gevraagde voorschot effectief werd betaald door de klant.
 13. Alle door de klant verschuldigde bedragen zijn betaalbaar uiterlijk de 14e kalenderdag na de datum van de factuur. Elk onbetaald bedrag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10% op jaarbasis en een schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 500,00 €. Indien het een overeenkomst met een consument betreft, zijn de verplichtingen van partijen in verband met dit artikel wederkerig.
 14. Elke factuur dient te worden geprotesteerd binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de factuur. Elk protest na deze termijn wordt geacht laattijdig te zijn. Het protest dient te geschieden bij aangetekende zending gericht aan de maatschappelijke zetel van TAKE A BREAK. Protest op een andere wijze wordt niet aanvaard. Ook dient het protest voldoende gemotiveerd te zijn zodoende dat TAKE A BREAK de grond van protest kan onderkennen. Elk vaag dan wel algemeen protest wordt niet aanvaard en wordt als niet-bestaand gehouden. De niet betaling van één factuur maakt alle openstaande facturen in één keer opeisbaar zelfs indien de facturen nog niet vervallen zijn en heeft eveneens tot gevolg dat eventuele voorgaande betalingsfaciliteiten per direct en zonder verwittiging worden herroepen en dit zonder dat hiervoor enige kennisgeving noodzakelijk is.
 15. In geval een factuur niet volledig betaald wordt, is TAKE A BREAK gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar werkzaamheden te schorsen totdat de factuur volledig betaald is. In geval een klant een of meerdere van haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst schendt, heeft TAKE A BREAK het recht om met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de overeenkomst ten laste van de klant te beëindigen. Indien TAKE A BREAK heeft beslist tot beëindiging over te gaan, dan heeft zij het recht op betaling van de openstaande factuurbedragen, desgevallend verhoogd met intresten en kosten, evenals op een schadevergoeding van 50% die TAKE A BREAK overeenkomstig de overeenkomst aan haar klant had kunnen factureren onverminderd het recht van TAKE A BREAK om vergoeding van de totaal geleden schade te vorderen. TAKE A BREAK heeft het recht om met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling haar verbintenissen ten aanzien van haar klant op te schorten wanneer de klant haar (betalings-)verbintenissen niet, niet tijdig of niet volledig naleeft en/of wanneer de solvabiliteit van de klant kennelijk in het gedrang is. De schorsing houdt aan totdat de oorzaak eraan verholpen is vermeerderd met een redelijke reorganisatieperiode. De solvabiliteit van de klant wordt onweerlegbaar vermoed in het gedrang te zijn wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoet: omstandigheden van artikelen 3:10, 5:153 en 7:228 WVV., RSZdagvaarding, WCO- of faillissementsaanvraag. TAKE A BREAK kan in dat geval (bijkomende) waarborgen eisen alvorens haar verbintenissen verder uit te oefenen. 
 16. TAKE A BREAK kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst met de klant, door de klant hiervan schriftelijk te verwittigen en dit zonder de inachtname van enige termijn of zonder dat TAKE A BREAK gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.
 17. De intellectuele eigendom van de documenten, stukken, publicaties, … die TAKE A BREAK ontwikkelt en opstelt, berust steeds bij TAKE A BREAK zonder dat de ontvanger van deze documenten, stukken, publicaties, … enige rechten kan laten gelden op die stukken. De documenten mogen nooit zonder de toestemming van TAKE A BREAK worden aangewend ten aanzien van derden dan wel worden gekopieerd, vermenigvuldigd, … en dit omwille van commercieel gebruik. Partijen zullen hier over en weer discretie en geheimhouding in acht nemen.
 18. De klant gaat door de opdrachtverstrekking ermee akkoord dat zij wordt opgenomen als klantenreferentie in het portfolio van TAKE A BREAK en dat TAKE A BREAK commercieel de samenwerking mag bekendmaken, alsmede gaat de klant akkoord dat zij door de samenwerking aan te gaan wordt opgenomen in de klantdatabase van TAKE A BREAK voor commerciële doeleinden en briefwisseling.
 19. TAKE A BREAK dient persoonsgegevens te verwerken om de overeenkomsten tussen haar en haar klant te kunnen uitvoeren. Zij zal de gegevens verwerken conform de geldende wetgeving en deze gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Op aanvraag kan de klant haar rechten opvragen bij TAKE A BREAK via de bestuurder. Door de opdrachtverstrekking aan TAKE A BREAK en de bijhorende aanvaarding van de algemene voorwaarden geeft u de opdracht aan TAKE A BREAK tot verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 
 20. Elk geschil tussen TAKE A BREAK en de klant inzake de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst wordt beheerst door het interne Belgische recht en valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg afdeling Hasselt. Indien de klant een particulier is, dan kan de rechter van de woonplaats van de klant bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil.

Privacy Policy - Voorwaarden

Veelgestelde vragen

Hoe plaats ik een bestelling?
Een bestelling plaats je eenvoudig en snel door de volgende stappen te volgen:

 • Plaats je artikel(en) in het winkelmandje.
 • Ben je klaar met winkelen? Controleer dan je bestelling in het winkelwagentje.
 • Vervolgens klik je op ‘Afrekenen’.
 • Controleer je persoonlijke gegevens en wijzig indien nodig je afleveradres.
 • Kies op welke manier je wilt betalen en klik op ‘Bestelling plaatsen’.

Ik heb een bestelling geplaatst. Hoe weet ik dat deze verwerkt is?

Je bestelling is correct wanneer je een e-mail met de orderbevestiging van ons hebt ontvangen. Heb je niets ontvangen, kijk dan eerst in map ‘Ongewenste mails, soms durft die daar te belanden. Toch niet teruggevonden, neem dan contact op met ons contact@itakeabreak.com.

Een artikel is niet op voorraad, kan ik deze wel bestellen?

De items in Pre-Order kunnen op voorhand besteld worden. Deze vervullen wij vanaf deze beschikbaar is. Je kan ons ook altijd bereiken via Instagram, Facebook of e-mail: contact@itakeabreak.com.

Waar kan ik mijn kortingscode invoeren?

Voeg de artikelen die je graag wilt bestelling toe aan je winkelwagentje en klik vervolgens rechtsboven in je scherm op ‘winkelwagen’. Op deze pagina kun je het afrekenproces starten waar je bij de betaling de kortingscode in kan voeren.
Welke betaalmogelijkheden heb ik als ik een bestelling plaats bij Take a Break?
Take a break biedt je de mogelijkheid om je bestelling te betalen per:

 • Bancontact
 • Creditcard
 • Cadeaubon via kortingscode

Hoelang duurt het voor een artikel in Pre-Order geleverd is?

Indien de leverdatum van het artikel gekend is, zal dit altijd vermeld staan bij de productbeschrijving van het desbetreffend artikel.
Indien er geen exacte leverdatum gekend is, zorgen wij ervoor dat uw bestelling z.s.m. wordt verzonden eens het artikel beschikbaar is.

Is het mogelijk om mijn bestelling voor verzending nog te wijzigen of annuleren?

Contacteer ons zo snel mogelijk via email: contact@itakeabreak.com. Door geautomatiseerde processen is het niet altijd mogelijk om de bestelling aan te passen. Check dus altijd goed of je de juiste artikelen hebt besteld.
Eventuele kortingscodes kunnen achteraf ook niet meer verrekend worden.

Is het mogelijk de artikelen in het echt te komen bekijken?

Helaas hebben wij geen fysieke winkel om artikelen te bekijken.

Hoe lang is mijn cadeaubon geldig?

Jouw Take a Break cadeaubon is 1 jaar geldig.

Ik wil (een deel van) mijn bestelling retourneren en ik heb betaald met een cadeaubon. Hoe gaat dit in zijn werk?

Wanneer je bijbetaald hebt, zal het retourbedrag eerst hiermee verrekend worden. Daarna zal het terugbetaald worden in de vorm van een cadeaubon. Deze ontvang je per mail. Het bedrag van je nieuwe cadeaubon kan nooit hoger zijn, dan de waarde van je originele cadeaubon.

Hoeveel bedragen de verzendkosten?

Voor België hanteren wij standaard verzendkosten van €5,50.
Standaard Verzending naar Nederland bedraagt €7,30.

Wanneer zijn de verzendkosten van mijn bestelling gratis?

Bestel je boven de €75 in BE/ €100 in NL? Dan zijn de verzendkosten gratis!

In welke landen kan ik mijn bestelling laten bezorgen?

Momenteel leveren wij standaard binnen België en Nederland.
Woon je ergens anders? Aarzel niet contact op te nemen met ons, dan zullen we kijken of levering mogelijk is!

Wanneer wordt mijn pakketje verzonden?

We werken met unieke, vaak handgemaakte, producten. Take a Break verstuurt jouw pakketje doorgaans binnen 1-3 werkdagen, tenzij anders aangegeven op de productpagina.

Mijn bestelling is voor iemand anders. Kan ik deze rechtstreeks naar de ontvanger laten verzenden?

Ja, dit kan! Let er dan op dat je bij het afleveradres het adres invoert waar het pakketje naar verzonden mag worden.

Als ik niet tevreden ben over mijn bestelling, kan ik deze dan retourneren?

Als een product niet aan jouw verwachtingen voldoet, mag je jouw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Let wel op dat je aan de voorwaarden voldoet om een product te retourneren.
Retouren kan naar: 
Take a Break
Kattenbos 111
3920 Lommel

Er is een verkeerd artikel geleverd, wat moet ik doen?

Neem in dat geval contact op met ons via contact@itakeabreak.com. Voeg foto’s toe van je bestelling en vermeld altijd je ordernummer.

Ik wil graag een artikel ruilen, is dit mogelijk?

Het kan altijd gebeuren dat het product niet helemaal naar wens is. Het is dan altijd mogelijk om een artikel te ruilen. Het makkelijkste is om het artikel wat je wilt ruilen aan te melden als retour. Hierboven kun je lezen hoe je dit doet. Vervolgens kun je een nieuwe order plaatsen met het artikel in de juiste kleur of maat.

Een artikel van mijn bestelling is niet geleverd, wat moet ik doen?

Foutje! Neem in dat geval contact op met ons via contact@itakeabreak.com. Voeg foto’s toe van je bestelling en vermeld altijd je ordernummer.

Mijn levering is beschadigd, wat moet ik doen?

Maak foto’s van de verpakking, de inhoud van je bestelling en het verzendlabel. Neem vervolgens contact op met ons via contact@itakeabreak.com. Vermeld altijd je ordernummer, zodat we je gemakkelijk en snel kunnen helpen.